D-BRidge Bemiddeling

Je kunt geen handen schudden met een gebalde vuist - Mahatma Gandhi

Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid - Albert Einstein

What's in a name?

Er kan gekozen worden om de knoop in een koord te ontwarren, eerder dan de koord door te knippen. Het geheel blijft behouden. Of omgekeerd. De oevers langs het water kunnen voor elkaar onbereikbaar blijven, of voor elkaar bereikbaar worden door het leggen van een brug. Het geheel wordt gevormd.

In een song is de bridge een éénmalig voorkomende combinatie van tekst en muziek, anders dan couplet en refrein.

Bemiddeling is en moet per definitie uniek maatwerk zijn, gericht op constructie.

In naam van het onmogelijke wordt het mogelijke vaak niet mogelijk gemaakt. Een uitdaging.

Bemiddeling

Soms dreigen conflicten hoog op te lopen. Dan is het moeilijk om met elkaar te praten. Je geraakt er zelf niet uit.

D-BRidge bemiddeling kan helpen de impasse van dovemansgesprekken, escalerende ruzies, oorverdovende stiltes, te doorbreken en dialoog te installeren en te bevorderen, in het zoeken naar oplossingen. Het vergt een -per definitie vrijwillige - bereidheid tot overleg. Toekomstgericht.

Ida De Bruyn, die ook advocaat is, begeleidt u hierin, op haar eigen manier, met de handvaten aangereikt door Fisher en Ury, in een vertrouwelijke context.

Bemiddeling mag een waardig alternatief heten voor de klassieke beslechting van een geschil door de rechtbank. Het is niet de rechter die het laatste woord heeft in hoe een oplossing er moet uit zien, het zijn de protagonisten zelf die de touwtjes in handen houden. Zij werken -met de bemiddelaar als gids - met volle kennis van zaken en rekening houdend met alle gevoeligheden , aan een regeling die door alle betrokkenen gedragen kan worden. Bemiddeling is een creatief proces.

In familiale gelegenheden

Elke familiecontext en gezinscontext is een wereld op zich. Ouders, grootouders, kinderen, broers en zussen, plusouders, echtgenoten, samenwoners, erfgenamen, familiale ondernemingen, kunnen onenigheid ervaren in hun samenleven, hun samenwerken, hun visie over de toekomst, de praktische organisatie wanneer de wegen scheiden, over de kinderen, financiële kwesties, vereffening en verdeling van een vermogen.

D-BRidge bemiddeling kan jullie op weg helpen in het maken van de gepaste afspraken.

Ida de Bruyn is erkend als bemiddelaar in familiezaken, wat betekent dat indien de door haar begeleide bemiddeling leidt tot een akkoord, dit akkoord op eenvoudig verzoek kan worden gehomologeerd door de rechtbank. Nu Ida De Bruyn erkend bemiddelaar in familiezaken is, kan zij in deze materie ook als bemiddelaar worden aangesteld door de rechtbank.

In burgerlijke en handelszaken

Rijst er een probleem tussen klant en leverancier, blijven de facturen onbetaald, is de burenrelatie verzuurd geraakt, voelt een patiënt zich onheus behandeld door het ziekenhuis, verloopt de renovatie van de woonst niet zoals gehoopt, willen de vennoten met de zaak een andere koers varen, willen architecten een einde maken aan hun samenwerking, wordt de arts aangesproken voor een medische fout, zijn er conflicten op school of met de school…

U kan voor al deze kwesties, als buren, vennoten, kopers, verkopers,consumenten, patiënten, aannemers, vrije beroepers, verenigingen, ondernemingen,cursisten, overheidsinstanties… terecht bij D-BRidge bemiddeling om onder professionele begeleiding buiten de muren van de rechtbank in een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg, zelf een oplossing uit te werken.

Ida de Bruyn is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, zodat het bereikte akkoord, op eenvoudig verzoek ter homologatie kan worden voorgelegd aan de rechtbank. Ida De Bruyn kan als erkend bemiddelaar ook worden aangesteld door de rechtbank in een gerechtelijke bemiddeling.

In levenseindekwesties

Het kan de wens zijn van een ouder om een gesprek te hebben met de kinderen over diens wil bij overlijden of over hoe het zou moeten na overlijden; broers en zussen willen afspraken maken over de zorg van een ouder; vroegtijdige zorgplanning vraagt een gesprek met alle betrokkenen ; mensen willen hindernissen uit het verleden uit de weg voor het te laat is.

Dit zijn voorbeelden van situaties waarin D-BRidge bemiddeling bijstand kan verlenen om het gesprek op gang te brengen, kwesties bespreekbaar te maken en naar antwoorden of oplossingen te zoeken.

Ida De Bruyn behoort in Vlaanderen tot de pioniers van bemiddeling in de laatste levensfase en het levenseinde. Zij volgde haar basisopleiding in deze context aan de Vives hogeschool in Kortrijk, academiejaar 2018-2019.

Ida is ook advocate

Wenst u meer te weten?

Kostprijs

Teneinde zo transparant mogelijk te werken, kiest D-BRidge bemiddeling voor een forfait per uur - dienstverlening en kost - zonder aparte tarifering voor administratieve kosten.

Een eerste intakegesprek kost 65 euro excl BTW.

De verdere tussenkomsten worden verleend aan 150 euro per uur excl BTW.

Familiale bemiddeling, waarin begrepen bemiddeling in levenseindekwesties in familiale context, is vrijgesteld van BTW. Bij bemiddeling in burgerlijke en handelszaken is een BTW verschuldigd van 21%.

Gebeurlijke kosten van externen (deskundigen, notarissen), alsook de kosten te betalen aan de Rechtbank bij het neerleggen van een verzoekschrift voor het homologeren of bekrachtigen van een akkoord of bij een echtscheiding door onderlinge toestemming (24 euro voor het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand), worden aan werkelijke kost aangerekend.

Er wordt onderzocht of u verzekerd bent in rechtsbijstand voor de bemiddelingstussenkomsten. Bemiddeling wordt gestimuleerd door de wetgever met in de Wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering te voorzien dat bij dekking, geen franchise verschuldigd is, zo wordt gekozen voor bemiddeling.

Contact

Adres

Neerstraat 24, 9220 Hamme


Email

ida.de.bruyn@telenet.be


Telefoonnummer

0032 472 82 44 56

Waar kan je ons vinden

© 2024 D-BRidge Bemiddeling